Strona główna > Outsourcing kadry i płace
Outsourcing kadry i place

Tradycyjny model zatrudnienia pracowników coraz częściej okazuje się mało elastyczny. Zastosowanie outsourcingu usprawnia system kadrowy i obniża koszty zatrudnienia. Firma może się dzięki temu skupić na własnej działalności i staje się dzięki temu bardziej konkurencyjna.

Pracodawcy mają świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności. na nim odpowiedzialności. Naszym celem jest maksymalne wyręczenie Klienta w realizacji zadań wymagających gruntownej znajomości zawiłych i nie zawsze zrozumiałych przepisów prawa pracyi podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.

Oferta skierowana jest głównie do pracodawców zatrudniających od 20 do 500 pracowników, dla których powierzenie prowadzenia spraw pracowniczych firmie zewnętrznej jest rozwiązaniem tańszym i gwarantującym wyższą efektywność.

Oferujemy całkowite prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, doradztwo i raportowanie. Przed podjęciem się prowadzenia spraw kadrowo-płacowych proponujemy wykonanie audytu, który może być także zrezlicowany jako samodzielna usługa.

Outsourcing kadr

W ramach outsourcingu kadr naszym klientom zapewniamy:

 • profesjonalne prowadzenie dokumentacji kadrowej wszystkich pracowników w formie teczek osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • zgłaszanie zatrudnianych i wyrejestrowywanie zwalnianych pracowników z ubezpieczeń w ZUS,
 • kompleksową obsługę w ewidencji zmian dotyczących danych Państwa pracowników lub zmian w ich stosunku pracy,   
 • rozliczanie nieobecności pracowników w tym wykorzystywanych urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich, zasiłków opłacanych ze środków pracodawcy lub ZUS     oraz innych nieobecności wynikających z odrębnych przepisów,
 • tworzenie umów o pracę,
 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszej formy zatrudnienia pracowników,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • doradztwo w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami rozwiązania stosunku pracy,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników
 • archiwizację kartotek byłych pracowników
 • organizację badań lekarskich i szkoleń BHP.

Audyt

Obowiązki, ciążące na pracodawcach są bardzo liczne i wynikają z wielu rozproszonych przepisów prawnych. W celu oceny na ile obowiązki te są właściwie realizowane w firmie, pracodawcy często decydują się na przeprowadzenie audytu. Jest to bardzo słuszna decyzja, ponieważ przeprowadzona w porę kontrola wewnętrzna może uchronić pracodawcę przed ewentualnymi przykrymi konsekwencjami w razie kontrolowania przez uprawnione instytucje.

Mericon posiada odpowiednią wiedzę i środki do wykonania audytu z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych u każdego pracodawcy, niezależnie od wielkości firmy.

Zakres szczegółowy, czas trwania audytu i rodzaj dokumentacji objętej przeglądem określa Klient, a warunki każdorazowo są odrębnie ustalane.
Audyt wstępny w zakresie zaproponowanym przez Mericon przed podjęciem stałej współpracy jest objęty 30-procentowym rabatem.


Outsourcing płac

W ramach outsourcingu płac naszym klientom zapewniamy:

 • utworzenie bazy danych pracowników,
 • utworzenie bądź modyfikację Regulaminu Wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników stosownie do obowiązujących przepisów
 • tworzenie w firmie postanowień, umów, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji i raportów uwzględniających należne składki pracowników- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie dokumentów podatkowych,
 • przygotowanie informacji dla pracowników odnośnie ich wynagrodzeń miesięcznych
 • w formie: pasków lub ZUS RMUA, rocznych informacji  podatkowych i  ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • rozliczanie niezdolności do pracy pracowników z powodu choroby i macierzyństwa,
 • pomoc w zrealizowaniu zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS i Urzędów Skarbowych,

Listy płac, raporty i deklaracje przekazywane są w uzgodniony sposób, w ustalonym z Klientem dniu każdego miesiąca.

Raportowanie

Obowiązki pracodawców nie sprowadzają się jedynie do prowadzenia dokumentacji kadrowej i wypłacania wynagrodzeń. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazywania określonym instytucjom informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach. Nasza firma podejmując się obsługi kadrowo-płacowej jednocześnie zobowiązuje się do:

 • Sporządzania zestawień statystycznych dla GUS,
 • Przygotowania danych z zakresu danych kadrowo-płacowych do bilansów
 • a ponadto na podstawie szczegółowych uzgodnień wykonuje inne usługi sprawozdawcze, w tym:
 • Przygotowywanie wydruków i zestawień dla celów analizy zatrudnienia (rotacja, wahania, wskaźniki procentowe, itp.)
 • Wykonywanie raportów i zestawień dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej, według umownych formatów i zakresów w postaci wydruków lub gotowych plików wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail
 • Wykonywanie analiz na podstawie zestawień wraz z wnioskami i sugestiami.


Doradztwo

W związku z zatrudnianiem pracowników mogą pojawić się sytuacje problematyczne, wymagające natychmiastowej konsultacji (wypadek przy pracy, nietrzeźwość, pozostawanie w miejscu pracy w niedozwolonym czasie, inne problemy), dlatego nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Zapewniamy kompleksową opiekę kadrowo-płacową.
Zapytaj o cenę. Wypelnij poniższy formularz lub zadzwoń pod nr tel: 607 580 180

Zapytaj o szczegóły

...

sklep-bhp