Strona g?wna > Outsourcing kadry i p?ace
Outsourcing kadry i place

Tradycyjny model zatrudnienia pracownikw coraz cz??ciej okazuje si? ma?o elastyczny. Zastosowanie outsourcingu usprawnia system kadrowy i obni?a koszty zatrudnienia. Firma mo?e si? dzi?ki temu skupi? na w?asnej dzia?alno?ci i staje si? dzi?ki temu bardziej konkurencyjna.

Pracodawcy maj? ?wiadomo?? ci???cej na nich odpowiedzialno?ci. na nim odpowiedzialno?ci. Naszym celem jest maksymalne wyr?czenie Klienta w realizacji zada? wymagaj?cych gruntownej znajomo?ci zawi?ych i nie zawsze zrozumia?ych przepisw prawa pracyi podatkowych oraz ubezpiecze? spo?ecznych.

Oferta skierowana jest g?wnie do pracodawcw zatrudniaj?cych od 20 do 500 pracownikw, dla ktrych powierzenie prowadzenia spraw pracowniczych firmie zewn?trznej jest rozwi?zaniem ta?szym i gwarantuj?cym wy?sz? efektywno??.

Oferujemy ca?kowite prowadzenie spraw kadrowo-p?acowych, doradztwo i raportowanie. Przed podj?ciem si? prowadzenia spraw kadrowo-p?acowych proponujemy wykonanie audytu, ktry mo?e by? tak?e zrezlicowany jako samodzielna us?uga.

Outsourcing kadr

W ramach outsourcingu kadr naszym klientom zapewniamy:

 • profesjonalne prowadzenie dokumentacji kadrowej wszystkich pracownikw w formie teczek osobowych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa pracy,
 • zg?aszanie zatrudnianych i wyrejestrowywanie zwalnianych pracownikw z ubezpiecze? w ZUS,
 • kompleksow? obs?ug? w ewidencji zmian dotycz?cych danych Pa?stwa pracownikw lub zmian w ich stosunku pracy,   
 • rozliczanie nieobecno?ci pracownikw w tym wykorzystywanych urlopw wypoczynkowych, okoliczno?ciowych, wychowawczych, zwolnie? lekarskich, zasi?kw op?acanych ze ?rodkw pracodawcy lub ZUS     oraz innych nieobecno?ci wynikaj?cych z odr?bnych przepisw,
 • tworzenie umw o prac?,
 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszej formy zatrudnienia pracownikw,
 • wystawianie ?wiadectw pracy,
 • doradztwo w zakresie zgodnego z obowi?zuj?cymi przepisami rozwi?zania stosunku pracy,
 • rozliczanie czasu pracy pracownikw
 • archiwizacj? kartotek by?ych pracownikw
 • organizacj? bada? lekarskich i szkole? BHP.

Audyt

Obowi?zki, ci???ce na pracodawcach s? bardzo liczne i wynikaj? z wielu rozproszonych przepisw prawnych. W celu oceny na ile obowi?zki te s? w?a?ciwie realizowane w firmie, pracodawcy cz?sto decyduj? si? na przeprowadzenie audytu. Jest to bardzo s?uszna decyzja, poniewa? przeprowadzona w por? kontrola wewn?trzna mo?e uchroni? pracodawc? przed ewentualnymi przykrymi konsekwencjami w razie kontrolowania przez uprawnione instytucje.

Mericon posiada odpowiedni? wiedz? i ?rodki do wykonania audytu z zakresu prawa pracy i ubezpiecze? spo?ecznych u ka?dego pracodawcy, niezale?nie od wielko?ci firmy.

Zakres szczeg?owy, czas trwania audytu i rodzaj dokumentacji obj?tej przegl?dem okre?la Klient, a warunki ka?dorazowo s? odr?bnie ustalane.
Audyt wst?pny w zakresie zaproponowanym przez Mericon przed podj?ciem sta?ej wsp?pracy jest obj?ty 30-procentowym rabatem.


Outsourcing p?ac

W ramach outsourcingu p?ac naszym klientom zapewniamy:

 • utworzenie bazy danych pracownikw,
 • utworzenie b?d? modyfikacj? Regulaminu Wynagrodze?,
 • naliczanie wynagrodze? dla pracownikw stosownie do obowi?zuj?cych przepisw
 • tworzenie w firmie postanowie?, umw, regulaminw pracy oraz regulaminw wynagrodze?,
 • sporz?dzanie list p?ac,
 • naliczanie sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne dla ka?dego pracownika,
 • sporz?dzanie i przesy?anie do ZUS odpowiednich miesi?cznych deklaracji i raportw uwzgl?dniaj?cych nale?ne sk?adki pracownikw- zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporz?dzanie dokumentw podatkowych,
 • przygotowanie informacji dla pracownikw odno?nie ich wynagrodze? miesi?cznych
 • w formie: paskw lub ZUS RMUA, rocznych informacji  podatkowych i  ubezpieczeniowych,
 • sporz?dzanie przeleww bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracownikw,
 • wystawianie za?wiadcze? o zarobkach,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • rozliczanie niezdolno?ci do pracy pracownikw z powodu choroby i macierzy?stwa,
 • pomoc w zrealizowaniu zalece? Pa?stwowej Inspekcji Pracy, ZUS i Urz?dw Skarbowych,

Listy p?ac, raporty i deklaracje przekazywane s? w uzgodniony sposb, w ustalonym z Klientem dniu ka?dego miesi?ca.

Raportowanie

Obowi?zki pracodawcw nie sprowadzaj? si? jedynie do prowadzenia dokumentacji kadrowej i wyp?acania wynagrodze?. Przedsi?biorcy zobowi?zani s? do przekazywania okre?lonym instytucjom informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach. Nasza firma podejmuj?c si? obs?ugi kadrowo-p?acowej jednocze?nie zobowi?zuje si? do:

 • Sporz?dzania zestawie? statystycznych dla GUS,
 • Przygotowania danych z zakresu danych kadrowo-p?acowych do bilansw
 • a ponadto na podstawie szczeg?owych uzgodnie? wykonuje inne us?ugi sprawozdawcze, w tym:
 • Przygotowywanie wydrukw i zestawie? dla celw analizy zatrudnienia (rotacja, wahania, wska?niki procentowe, itp.)
 • Wykonywanie raportw i zestawie? dla celw rachunkowo?ci zarz?dczej i kosztowej, wed?ug umownych formatw i zakresw w postaci wydrukw lub gotowych plikw wysy?anych za po?rednictwem poczty e-mail
 • Wykonywanie analiz na podstawie zestawie? wraz z wnioskami i sugestiami.


Doradztwo

W zwi?zku z zatrudnianiem pracownikw mog? pojawi? si? sytuacje problematyczne, wymagaj?ce natychmiastowej konsultacji (wypadek przy pracy, nietrze?wo??, pozostawanie w miejscu pracy w niedozwolonym czasie, inne problemy), dlatego nasi specjali?ci s? do Pa?stwa dyspozycji.

Zapewniamy kompleksow? opiek? kadrowo-p?acow?.
Zapytaj o cen?. Wypelnij poni?szy formularz lub zadzwo? pod nr tel: 607 580 180

Zapytaj o szczeg?y

...

sklep-bhp